RD LLEI 34/2020 de 20 d’octubre de mesures Urgents de suport a l’activitat econòmica

RD LLEI 34/2020 de 20 d'octubre de medidas Urgentes de apoyo a la actividad económica.

RD Llei 34/2020 de 20 d’octubre de mesures urgents de suport a l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats.

El DOGC de 22 d’octubre de 2020, ha publicat al RD Llei 34/2020, per la qual s’adopten una sèrie de mesures respecte a la rebaixa de la renda de lloguer en els locals de negoci i altres usos diferents al d’habitatge que es vegin afectats per les restriccions o impediments derivats de la COVID-19.

 

1.- Modificació de les condicions del Contracte.

En el cas que es decretin per l’autoritat competent, mesures de restricció per l’evolució negativa de la pandèmia de la COVID-19, els arrendataris de contractes subscrits, a partir de l’1 de gener de 1995, d’activitats industrials i comercials, podran requerir a la part arrendadora per mitjà de burofax o una altra forma fefaent, amb la finalitat de revisar les condicions del contracte.

 

2.- Falta d’acord entre les parts.

Si les parts no arriben a un acord en el termini d’1 mes:

2.1.- Suspensió de l’activitat.
En cas de suspensió de l’activitat, la renda haurà de reduir-se a un 50%, mentre duri la suspensió.

2.2.- Restricció parcial de l’activitat.
En cas de restricció de l’aprofitament material de l’immoble, la renda haurà de reduir-se en la proporció igual a la meitat de la pèrdua d’aprofitament de l’immoble (reducció d’aforament, horaris o altres limitacions), mentre durin les restriccions.

2.3.- Lliurament a domicili o recollida de productes.
Això no afecta a l’aplicació de les reduccions anteriors.

2.4.- Imputació de l’obligació de pagar les rendes.
Es pot sol·licitar a l’arrendador que imputi, totalment o parcialment, a l’obligació de pagar les referides rendes i quantitats vençudes, a aquelles quantitats que garanteixin el compliment del contracte, exclosa la fiança legal obligatòria.

Aquestes garanties hauran de reintegrar-se en el termini d’un any, des que desaparegui la circumstància de suspensió o restricció.

2.5.- Prolongació de les mesures de suspensió més enllà de 3 mesos.

Si les mesures de suspensió es prorroguen més enllà de 3 mesos en el període d’1 any, des de l’entrada en vigor de la norma[1], la part arrendatària pot optar per desistir del contracte, sense cap penalització, en els termes següents:

  1. Quan concorri la suspensió.
  2. Fins a 3 mesos després del cessament de les mesures.

Això s’haurà de notificar a l’arrendador amb 1 mes d’antelació i de manera fefaent.

2.6.- Efectivitat de la reducció de rendes.

La reducció de la renda és efectiva des de la data de requeriment de l’arrendatari de modificació de les condicions contractuals.

Des de la recepció del requeriment l’arrendador haurà d’abstenir-se d’emetre factura a l’arrendatària per l’import de la renda i altres despeses, fins que transcorri el mes per a negociar la modificació contractual, i si és anterior fins a la data de l’acord.

 

[1] La norma entra en vigor el 22 d’octubre de 2020.

Compare listings

Compare